پیچک ( دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی)

م سرشک

عناوین مطالب
- ( چه بگویم ) (دکتر کدکنی )
- ( چشم روشنی صبح ) (دکتر کدکنی )
- ( نماز خوف ) (دکتر کدکنی )
- ( نشانی ) (دکتر کدکنی )
- ( میان جنگل آتش ) (دکتر کدکنی )
- ( مناجات ) (دکتر کدکنی )
- ( ملال ) (دکتر کدکنی )
- ( مرثیه درخت ) (دکتر کدکنی )
- ( کوچ بنفشه ها ) (دکتر کدکنی )
- ( قصد رحیل ) (دکتر کدکنی )
- ( عبور) (دکتر کدکنی )
- ( شب درکدام سوی سیه تر ) ( دکتر کدکنی )
- ( راستی آیا) (دکتر کدکنی )
- ( درین شب ها ) (دکتر کدکنی )
- ( در چار راه رنگ بازی ها ) (دکتر کدکنی)
- (در شمیم صبح ) (دکتر کدکنی )
- (در حضور باد ) (دکتر کدکنی )
- ( خاموشی گلوله سربی ) (دکتر کدکنی)
- ( تنهایی ارغوان ) (دکتر کدکنی)
- ( تصویر ) ( دکتر کدکنی)
- ( برگ از زبان باد)( دکتر کدکنی )
- ( برای باران ) ( دکتر کدکنی )
- ( با آب )(دکتر کدکنی )
- ( از دور ‚ در آیینه ) (دکتر کدکنی)
- ( آواز بیگانه ) (دکتر کدکنی)
- ( گل های زندان ) (دکتر کدکنی)
- ( مزامیر گل داوودی ) ( دکتر کدکنی)
- ( شب به خیر ) ( دکتر کدکنی )
- ( سفرنامه ی باران ) (دکتر کدکنی)
- ( دو خط )( دکتر کدکنی )
- ( درخت روشنایی ) (دکتر کدکنی)
- ( از پشت این دیوار) ( دکتر کدکنی)
- ( پرسش ) ( دکتر کدکنی )
- ( هزار پا ) ( دکتر کدکنی )
- ( معراج نامه ) ( دکتر کدکنی )
- ( مزمور درخت ) ( دکتر کدکنی )
- ( فتح نامه ) (دکتر کدکنی)
- ( غزلی در مایه ی شور و شکستن ) (دکتر کدکنی)
- ( سلام و تسلیت ) ( دکتر کدکنی )
- ( دیر است و دور نیست ) ( دکتر کدکنی )
- ( زخمی ) ( دکتر کدکنی )
- ( زندگی نامه ی شقایق ) (دکتر کدکنی )
- ( در کجای فصل؟ ) ( دکتر کدکنی )
- ( باطل السحر ) ( دکتر کدکنی )
- ( با مرزهای جاری ) (دکتر کدکنی )
- ( اضطراب ابراهیم ) (دکتر کدکنی )
- ( مزمور بهار ) ( دکتر کدکنی )
- ( آواره یمگان) ( دکتر کدکنی )
- ( اعتراف ) ( دکتر کدکنی )
- ( آن عاشقان شرزه ) ( دکتر کدکنی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد